Societăţilor în Cipru

Cipru este un stat membru UE cu
un regim fiscal extraordinar de avantajos

Adaugă la favorite

 

Stimulente Fiscale

Cipru şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ imaginea ca jurisdicţie din momentul aderării la UE la data de 1 mai 2004.

O dată cu promulgarea noii Legislaţii fiscale la data de 1 ianuarie 2003 (inclusiv 3 amendamente, ultimul în noiembrie 2004) şi desfiinţarea „regimului offshore”, Cipru a implementat un sistem fiscal simplificat, eficient şi transparent în conformitate cu toate prevederile UE, OCDE, GAFI şi FSF.

Rezultatul constă într-o jurisdicţie europeană stabilă, „non-offshore”, competitivă din punct de vedere fiscal, cu un potenţial extraordinar de planificare fiscală pentru clienţii din UE sau non-UE.

 • Pe scurt, Cipru reprezintă jurisdicţia non-offshore „cu cea mai redusă fiscalitate din UE”. Cota standard a impozitului pe profit de 10% (0% pentru societăţile de transport maritim, 4,25% pentru societăţile specializate în management maritim) este cea mai scăzută din Uniunea Europeană şi cea mai scăzută „rată a impozitului pe profit într-o jurisdicţie non-offshore” din întreaga lume. În prezent, Cipru reprezintă cea mai importantă jurisdicţie pentru societăţi de portofoliu, societăţi specializate în redevenţe şi societăţi financiare şi comerciale.
 • Cu toate acestea, avantajul primordial al Ciprului îl constituie autorităţile fiscale care asigură un cadru favorabil investitorilor şi care au depus întotdeauna eforturile necesare pentru sprijinirea investitorilor străini.
 • Sunt acceptate marje reduse de profit, permiţând astfel utilizarea eficientă şi facilă a numeroase strategii legale de planificare fiscală în vederea reducerii impozitului în Cipru… chiar şi la niveluri mult mai mici de 10%.
 • Facturile emise de societăţile offshore sunt acceptate în evidenţele contabile ale societăţilor cipriote, iar plăţile către societăţile offshore nu se supun impozitelor cu reţinere la sursă (un plus în planificarea fiscală).
 • Posibilitatea de a obţine decizii în avans privind impozitarea.
 • Absenţa unor norme stricte privind preţurile de transfer.
 • Fără cerinţe specifice privind substanţa.
 • Există valoare comercială adăugată şi beneficii monetare datorită posibilităţii înregistrării pentru obţinerea codului TVA intracomunitar în Cipru.
 • Tranzacţionarea valorilor mobiliare reprezintă o activitate scutită de impozit ca orice profit rezultat din vânzarea oricărui tip de valori mobiliare, indiferent dacă profitul este parte a activităţii comerciale a societăţii sau a capitalului.
 • Beneficiarii străini reali ai societăţilor, sucursalelor şi parteneriatelor din Cipru nu se supun unor impozite suplimentare asupra dividendelor sau profitului pe lângă sumele plătite sau plătibile de către entităţile juridice respective.
 • „Profiturile din afara Ciprului” înregistrate de societăţile nerezidente în Cipru nu sunt impozabile – scutire de la plata impozitului în Cipru – (societăţi cipriote administrate şi controlate din afara Ciprului) – în alte cuvinte, un  „instrument offshore în Cipru”.
 • Societăţile specializate în management maritim se supun unei rate de impozitare de 4,25%, iar veniturile generate de activităţile de transport maritim sunt scutite de impozit. Cote scăzute de impozitare a veniturilor personale de maxim 30% pentru venituri peste 20.000 CYP (35.000 EURO) şi deduceri semnificative pentru angajări în străinătate şi pentru nerezidenţi angajaţi în Cipru pentru prima dată.
 • Contribuţii reduse pentru asigurările sociale (6,3% din salariul brut) – contribuţiile totale plătite de angajator către diferite fonduri nu depăşesc 10% din salariul brut, iar contribuţiile totale plătite de angajat sunt de 6,3%.
 • Absenţa impozitării câştigurilor de capital sau a activelor nete privind proprietăţile imobiliare situate în Cipru.
 • Utilizarea directivelor UE care au fost transpuse în legislaţia fiscală din Cipru.
 • Reţea extinsă şi foarte avantajoasă de tratate privind evitarea dublei impuneri.
 • Reglementări atractive privind sediul permanent (SP) şi dispoziţii SP generoase disponibile în reţeaua DTT.
 • Fuziunile, achiziţiile şi alte tipuri de reorganizare pot avea loc în cadrul grupurilor, fără consecinţe în ceea ce priveşte impozitarea.
 • Deducerea unilaterală a impozitelor plătite în străinătate este permisă tuturor societăţilor din Cipru, indi­fe­rent de absenţa unui tratat privind dubla impunere.
 • Pierderile fiscale sunt reportate pe termen nelimitat şi pot fi transferate în cadrul grupului.
 • Este posibilă deducerea dobânzii pentru cheltuielile cu împrumuturile.
 • Taxe – impozite reduse pentru înfiinţarea de societăţi.
 • Comparativ cu alte jurisdicţii europene, Cipru are un nivel foarte scăzut de cheltuieli (taxe) privind furni­za­rea de servicii financiare şi profesionale. Această diferenţă este mai vizibilă în cazul cheltuielilor periodice pentru servicii profesionale (administrare, contabilitate şi respectarea obligaţiilor fiscale) care reprezintă aproximativ 35 – 40% din tarifele practicate în Europa de Vest! Notă: Costurile reduse de constituire indicate în jurisdicţii europene importante pot fi derutante comparativ cu costurile totale finale care pot fi semnificativ mai mari dacă sunt calculate şi cheltuielile periodice!

Directivele UE şi reţeaua cipriotă de tratate privind evitarea dublei impuneri

 • Olanda, Luxemburg şi alte jurisdicţii clasice pentru societăţi de portofoliu se confruntă în prezent cu un ad­ver­sar redutabil. O dată cu aderarea la UE, am remarcat un număr din ce în ce mai mare de clienţi care preferă Ciprul ca jurisdicţie pentru societăţi de portofoliu în locul jurisdicţiilor clasice. Cu toate acestea, cele mai bune rezul­tate pot fi obţinute deseori prin asocierea Ciprului cu alte jurisdicţii precum Olanda şi Luxemburg şi nu prin sub­sti­tui­rea acestora.
 • Transpunerea directivelor UE în legislaţia din Cipru (efectiv „copiate” – transpuse în legislaţia din Cipru, iar avantajele acestora se extind asupra rezidenţilor ţărilor terţe):
 1. Directiva privind societățile‑mamă şi filialele acestora (absenţa impozitului cu reţinere la sursă asupra plăţii dividendelor, absenţa perioadei de tranziţie [efect imediat], absenţa participaţiei minime [limite de par­ti­ci­pa­ţie], absenţa perioadei de deţinere a participaţiei, scutirea dividendelor se supune anumitor condiţii, credit fiscal pentru impozit reţinut în străinătate).
 2. Directiva privind dobânzile şi redevenţele (absenţa impozitului cu reţinere la sursă asupra dobânzilor plătite non-rezidenţilor, absenţa perioadei de tranziţie [efect imediat], participaţie minimă de 25% [participaţie] im­pusă doar în cazul redevenţelor, absenţa perioadei de deţinere a participaţiei, dobândă impozitată în func­ţie de natura acesteia, redevenţe supuse impozitului pe profit, credit fiscal pentru impozit reţinut în stră­i­nătate).
 3. Directiva privind fuziunile (include societăţi rezidente şi nerezidente, duce la eliminarea consecinţelor fiscale ale oricărei reorganizări, fuziuni, diviziuni, transfer de active şi schimb de acţiuni).
 • Cipru deţine o reţea extinsă şi avantajoasă de tratate privind evitarea dublei impuneri (DTT). În prezent exis­tă 40 de tratate în vigoare, iar alte 39 sunt în curs de negociere. Trebuie menţionat faptul că Cipru a încheiat mai puţine tratate privind evitarea dublei impuneri decât unele jurisdicţii concurente din UE, însă în majoritatea cazu­rilor, tratatele încheiate de Cipru sunt mai avantajoase decât cele ale adversarilor, precum tratatele încheiate cu Rusia, România, Iugoslavia şi întreaga Europă de Est şi Orientul Mijlociu. Existenţa acestora tratate, asociată cu impozitul global redus plătit de societăţile cipriote, oferă posibilităţi semnificative pentru o planificare fiscală inter­na­ţională în insulă.
 • Un număr semnificativ de tratate privind evitarea dublei impuneri încheiate de Cipru reduc sau elimină impo­­zitele străine cu reţinere la sursă asupra dividendelor, dobânzilor şi redevenţelor sau asupra câştigurilor de ca­pi­­tal rezultate în statele contractante, iar unele dintre acestea conţin prevederi avantajoase referitoare la cre­di­te­le fis­cale pentru impozitul potenţial asupra dividendelor, dobânzilor şi redevenţelor. Un „credit fiscal pentru impozit potenţial” reprezintă un credit fiscal disponibil destinatarului, mai mare decât impozitul efectiv plătit în Cipru. Pre­ve­­de­­­rile referitoare la creditele fiscale pentru impozitul potenţial sunt incluse în tratatele încheiate cu Canada, Chi­na, Republica Cehă, Slovacia, Danemarca, Egipt, Germania, Grecia, India, Irlanda, Italia, Malta, Mauritius, Polo­nia, Româ­nia, Rusia, Siria, Thailanda, Marea Britanie şi fosta Iugoslavia.

Societăţile de portofoliu din Cipru

În afară de caracteristicile generale ale sistemului fiscal, reţeaua DTT şi adoptarea directivelor UE, următoarele carac­te­ristici importante ale sistemului fiscal vin de asemenea în sprijinul societăţilor de portofoliu din Cipru:

 • Scutirea impozitării participaţiilor:
 1. Dividendele externe sunt scutite de impozit (cu condiţia menţinerii unui portofoliu de cel puţin 1% în cadrul societăţii care plăteşte dividendele). De asemenea, trebuie reţinut faptul că această scutire de impozit nu se aplică în cazul în care societatea nerezidentă care plăteşte dividendele realizează, direct sau indirect, peste 50% din activităţile de investiţii – venitul pasiv – IAR sarcinile fiscale din străinătate sunt semnificativ mai re­du­se decât sarcinile fiscale din Cipru [(interpretată efectiv de către autorităţile fiscale ca însemnând mai puţin de 5% din „impozitul corporativ maxim”) şi FĂRĂ alte reglementări, perioadă minimă de deţinere a par­ti­­cipaţiei, praguri minime de investiţii etc.].
 2. Nu se plăteşte impozit pe câştigurile de capital realizate din vânzarea sau transferul de valori mobiliare, iar câştigurile sunt scutite de la plata impozitului pe venit (cu excepţia câştigurilor realizate din cesiunea de acţiuni ale unor societăţi care deţin proprietăţi imobiliare în Cipru – doar în măsura în care câştigul are legă­tu­ră cu proprietăţi imobiliare efective din Cipru). Profiturile dintr-un sediu permanent (SP) situat în afara Ciprului sunt de asemenea scutite de impozit, iar pierderile acestuia pot fi compensate din veniturile rea­li­za­te în Cipru (de asemenea, această scutire nu se aplică în situaţia în care SP realizează peste 50% din acti­vi­tă­ţile de investiţii – venitul pasiv – IAR sarcinile fiscale din străinătate sunt semnificativ mai reduse decât sar­cinile fiscale din Cipru). Această scutire (SP) coroborată cu utilizarea unor reţele DTT din Cipru poate duce la profituri ale SP care să evite impozitarea în totalitate.
 • Reglementări simple şi fără structurări fiscale suplimentare şi uneori complexe şi costisitoare, pentru a eluda dispoziţiile referitoare la combaterea evaziunii, astfel cum se întâmplă de obicei în alte jurisdicţii în cazul divi­den­delor sau al câştigurilor de capital.
 • Impozite reduse sau fără reţinere la sursă aplicate asupra dividendelor declarate, dobânzilor şi redevenţelor (absenţa impozitării cu reţinere la sursă a dividendelor şi dobânzilor, indiferent de ţara de reşedinţă a beneficiarului (chiar şi jurisdicţii offshore) sau de existenţa unui tratat privind evitarea dublei impuneri; absenţa impozitării cu re­ţi­nere la sursă a plăţii redevenţelor, pentru utilizarea drepturilor în afara Ciprului, 10% în cazul în care drep­turile vor fi utilizate în Cipru (supuse reţelei DTT şi directivelor UE) şi 5% în cazul filmelor (supuse reţelei DTT şi directivelor UE).
 • Trebuie de asemenea menţionat faptul că, în comparaţie cu alte jurisdicţii „cheie” pentru societăţile de portofoliu, doar Cipru şi Marea Britanie au o cotă de 0% a impozitului pe dividende cu reţinere la sursă (DWT), astfel că nu este necesară nicio „structurare” complexă şi costisitoare a DWT. ACEST LUCRU REPREZINTĂ UN AVANTAJ COMPETITIV IMPORTANT PENTRU CIPRU în comparaţie cu alte jurisdicţii pentru societăţile de portofoliu.
 • Absenţa impozitării câştigurilor de capital sau a veniturilor obţinute din lichidarea participaţiilor sau chiar a societăţii cipriote de portofoliu.
 • Absenţa impozitării activelor nete (astfel cum este menţionat mai sus, absenţa impozitelor asupra câşti­gu­ri­lor de capital) pe perioada existenţei societăţii cipriote de portofoliu.
 • Pierderile fiscale sunt reportate pe termen nelimitat şi pot fi transferate în cadrul grupului. Fuziunile, achi­zi­ţii­le şi alte tipuri de reorganizare pot avea loc în cadrul grupurilor, fără consecinţe asupra impozitării.
 • Deducerea unilaterală a impozitelor este permisă tuturor companiilor din Cipru pentru impozitele plătite în străinătate, indiferent de absenţa unui tratat privind evitarea dublei impuneri.
 • Absenţa reglementărilor privind capitalizarea redusă.
 • Dispoziţii limitate privind combaterea evaziunii.
 • Este prevăzută deducerea dobânzii pentru cheltuielile cu împrumuturile.
 • Absenţa unei legislaţii SSC stricte.
 • Reglementări atractive privind sediul permanent (SP) şi dispoziţii SP generoase disponibile în reţeaua DTT.
 • Fără cerinţe specifice privind substanţa.
 • Fără obligaţia (sau dreptul) societăţii de portofoliu de a se înregistra în scopuri de TVA şi în conformitate cu legislaţia privind TVA-ul.
 • Taxe – impozite reduse pentru înfiinţarea de societăţi.
 • Absenţa unor norme „stricte” privind preţurile de transfer.
 • Posibilitatea de a obţine decizii în avans privind impozitarea.
 • Nivel scăzut al cheltuielilor privind furnizarea serviciilor financiare şi profesionale.

În concluzie, sistemul fiscal cipriot permite:

 • Obţinerea de dividende provenite din străinătate, cu un impozit cu reţinere la sursă cu cotă zero sau cotă re­dusă perceput în străinătate (datorită aplicării Directivei privind societăţile-mamă şi filialele acestora sau a Tra­ta­te­lor privind evitarea dublei impuneri, în cazul în care Directiva menţionată nu este aplicabilă).
 • Obţinerea de dividende provenite din străinătate în cazul cărora nu se aplică impozit pe profit sau con­tri­bu­ţii sociale speciale (impozit local cu reţinere la sursă) sau orice alte taxe locale (supuse anumitor condiţii – dispoziţii privind combaterea evaziunii fiscale uşor de îndeplinit) şi anume „o societate de portofoliu din UE fără pierderi fis­ca­le la nivel intern în ceea ce priveşte activităţile societăţii”.
 • Repartizarea profitului disponibil către acţionarii nerezidenţi, fără impozitarea dividendelor cu reţinere la sursă, indiferent de jurisdicţie sau de absenţa unui DTT (chiar şi în cazul jurisdicţiilor offshore).
 • Realizarea câştigurilor de capital din vânzarea de acţiuni în cadrul societăţilor străine cu un impozit pe profit sau pe câştigurile de capital cu cotă zero, indiferent de perioada de deţinere a participaţiei sau de procentul de acţiuni deţinute şi fără impozitarea câştigurilor de capital la lichidarea societăţii de portofoliu.

Societăţile financiare (afiliate) şi societăţile specializate în redevenţe din Cipru

În afară de caracteristicile generale ale sistemului fiscal, reţeaua DTT şi adoptarea directivelor UE, următoarele carac­te­­ristici importante ale sistemului fiscal vin de asemenea în sprijinul societăţilor financiare (afiliate) şi al societăţilor spe­cia­lizate în redevenţe din Cipru:

Caracteristici importante ale societăţilor financiare (afiliate) din Cipru:

 • Absenţa (în baza unui Tratat privind evitarea dublei impuneri sau a Directivei privind dobânzile şi redeven­ţe­le) impozitului cu reţinere la sursă asupra dobânzilor.
 • Sarcini fiscale globale reduse.
 • Posibilitatea deducerii cheltuielilor cu dobânzile din venitul impozabil.
 • Absenţa reglementărilor privind capitalizarea redusă sau neaplicarea acestora în cazul finanţării de tip „back to back”.
 • Absenţa impozitului cu reţinere la sursă asupra dobânzilor plătite pentru finanţarea împrumuturilor, indiferent de jurisdicţie sau de absenţa unui DTT (inclusiv plata dobânzilor către jurisdicţii offshore).
 • Nivel rezonabil al „marjei” impus de autorităţile fiscale.
 • Nivel scăzut al cheltuielilor privind furnizarea serviciilor financiare şi profesionale.

Caracteristici importante ale societăţilor specializate în redevenţe în Cipru:

 • Absenţa sau reducerea (în baza unui Tratat privind evitarea dublei impuneri sau a Directivei privind dobân­zi­le şi redevenţele) impozitului cu reţinere la sursă asupra redevenţelor plătite societăţilor din Cipru.
 • Sarcini fiscale globale reduse.
 • Deducerea impozitului pentru plăţile de redevenţe.
 • Amortizare fiscală efectivă a investiţiilor în domeniul proprietăţii intelectuale.
 • Absenţa impozitului cu reţinere la sursă asupra redevenţelor indiferent de jurisdicţie sau de absenţa unui DTT (inclusiv către societăţile offshore) pentru drepturi exercitate în afara Ciprului – situaţia generală este tratamentul TVA neutru.
 • Nivel rezonabil al „marjei” impus de autorităţile fiscale.
 • Protejarea eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală prin legislaţia în vigoare şi participarea Ciprului la acordurile internaţionale.
 • Nivel scăzut al cheltuielilor privind furnizarea serviciilor financiare şi profesionale.

Contactaţi unul din agenţii noştri pentru a iniţia procesul de constituire a unei societăţi comerciale în Cipru şi veţi putea beneficia pe deplin de o jurisdicţie onshore cu impozite scăzute în cadrul UE. Completaţi caseta de contact de mai jos sau contactaţi-ne prin e-mail la adresa contact.ro@fbscyprus.com

  Mesajul dumneavoastră este urgent?
  DaNu

  • Nume şi prenume (obligatoriu)

  • Adresa de e-mail (obligatoriu)

  • Telefon mobil

  • Subiect

  • Mesaj

  Skype Me™!